L'Histoire des ours Panda / Matei Visniec

شب دوم

[پشت به پشت هم روی زمین نشسته اند و سر هایشان را به هم تکیه داده اند. زن انگور می خورد. مرد سیگاری خاموش بر لب دارد و فندکی در دست.]

زن: بگو آ.

مرد: آ.

زن: مهربون تر، آ.

مرد: آ.

زن: آهسته تر، آ.

مرد: آ.

زن: من یه آی لطیف تر می خوام، آ.

مرد: آ.

زن: با صدای بلند اما لطیف، آ.

مرد: آ.

زن: بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی دوستم داری.

مرد: آ.

زن: بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی هرگز فراموشم نمی کنی.

مرد: آ.

زن: بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی خوشگلم.

مرد: آ.

زن: بگو آ، یه جوری که انگار می خوای اعتراف کنی خیلی خری.

مرد: آ.

زن: بگو آ، یه جوری که انگار بگی برام می میری.

مرد: آ.

زن: بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی بمون.

مرد: آ.

زن: بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی لباسات رو در آر.

مرد: آ.

زن: بگو آ، یه جوری که انگار می خوای ازم بپرسی چرا دیر اومدی.

مرد: آ.

زن: بگو آ، مثل اینکه بخوای بهم بگی سلام.

مرد: آ.

زن: بگو آ، مثل اینکه بخوای بهم بگی خداحافظ.

مرد: آ.

زن: بگو آ، مثل اینکه ازم بخوای یه چیزی برات بیارم.

مرد: آ.

زن: بگو آ، مثل اینکه بخوای بهم بگی خوشبختم.

مرد: آ.

زن: بگو آ، مثل اینکه بخوای بهم بگی دیگه هیچ وقت نمی خوای من رو ببینی.

مرد: آ.

زن: نه، اینجوری نه.

مرد: آ.

زن: ببین اگه به حرفم گوش نکنی دیگه بازی نمی کنم.

مرد: آ...

زن: پس بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی دیگه هیچ وقت نمی خوای من رو ببینی.

مرد: آ...

زن: آهان. حالا خوب شد. حالا بگو آ، یه جوری که انگار می خوای بهم بگی بدون من خیلی بد خوابیدی، که فقط خواب من رو دیدی، و صبح خسته و کوفته بیدار شدی بدون اینکه هیچ میلی به زندگی داشته باشی.

مرد: آ...

زن: آهان. بگو آ، انگار می خوای یه چیز خیلی مهم بهم بگی.

مرد: آ.

زن: بگو آ، انگار که بخوای بهم بگی که دیگه ازت نخوام بگی آ.

مرد:‌ آ.

زن: بگو آ، انگار که می خوای بگی فقط با آ حرف زدن خیلی عالیه.

مرد: آ.

زن: ازم بخواه که بگم آ.

مرد: آ.

زن: ازم بخواه که یه آی لطیف بگم.

مرد: آ.

زن: ازم بخواه که آهسته یه آی لطیف بگم.

مرد: آ.

زن: ازم بپرس همون قدر که دوستم داری، دوستت دارم؟

مرد: آ؟

زن: بهم بگو که دارم دیوونت می کنم.

مرد: آ.

زن: و این که دیگه حوصلت سر رفته.

مرد: آ.

زن: خب، من قهوه می خوام؟

مرد: آ؟

زن: معلومه که می خوام.

[مرد بلند می شود و برای زن قهوه می ریزد.]

مرد: آ؟

زن: آره، یه قند کوچولو، مرسی.

مرد: [پاکت سیگارش را به سوی او می گیرد.] آ؟

زن: نه خودم دارم.

[زن پاکت سیگارش را می آورد و سیگاری از آن بیرون می کشد.]

مرد: [فندکش را به سوی او می گیرد.] آ؟

زن: فعلآ نه، مرسی.

مرد: آ؟

زن: نمی دونم... شاید... ترجیح می دم امشب خونه غذا بخوریم.

مرد: آ.

زن: باشه، ولی آخه سسش رو داریم؟

مرد: آ.

زن: پس بریم بیرون.

مرد: آ.

زن: پس همین جا بمونیم.

مرد: آ...

زن: بیا این جا...

مرد: آ...

زن: تو چشام نگاه کن.

مرد: آ.

زن: تو دلت یه آ بگو.

مرد: ...

زن: مهربون تر.

مرد: ...

زن: بلند تر و واضح تر، برای اینکه بتونم بگیرمش.

مرد: ...

زن: حالا یه آ تو دلت بگو، انگار که می خوای بهم بگی دوستم داری.

مرد: ...

زن: یه بار دیگه.

مرد: ...

زن: یه آ تو دلت بگو، انگار که می خوای بهم بگی هیچوقت فراموشم نمی کنی...

مرد: ...

زن: یه آ تو دلت بگو، انگار می خوای بگی خوشگلم.

مرد: ...

زن: حالا می خوام یه چیزی ازت بپرسم... یه چیز خیلی مهم... و می خوام تو دلت بهم جواب بدی. آماده ای؟

مرد: ...

زن: آ؟

مرد: ...

زن: ...

مرد: ...

/ 5 نظر / 2 بازدید
غزاله

پيام نه بابا! يه بار ديگه هم همين رو پرسيده بودی قبلآ٬ اگه يادت باشه بهت همون موقع گفتم که نمی شه... من اصلآ تو اينجور مسائل دخالت نمی کنم!!

علی

قشنگ ترین ارتباط همونیه که هر دو طرف فقط با "آ" با هم حرف بزنن... نه!... اصلا با هم حرف نزنن... یعنی نیازی نباشه که با هم حرف بزنن... (یعنی همونی که آخرش این زن و مرد بهش رسیدن...)

غزاله

آره... ارتباط در بند کلمات نيست...