Forced to Live In Reality...

اَه...

اَه... اَه... اَه...

اَه... اَه... اَه... اَه...

 اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه...

اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه...

اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه...

اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه...

اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه...

Enough... CheckMate! o

اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه...

اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه...

اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه...

اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه...

اَه... اَه... اَه... اَه... اَه... اَه...

اَه... اَه... اَه... اَه...

اَه... اَه... اَه...

اَه..

/ 4 نظر / 2 بازدید
پویا

شاید هم پیف پیف ... پیف پیف ....... پیف پیف ...........

احسان

۳ ساعت مقزم فکر کرد تا فهميد چی ميگی

مهران

لوبيا را بايد در انحنای روده بزرگ معنی کرد!

علی

از نقاشی «اه اه» پارسالت غمناک تره...