!Keep On WRITING In The Free World

نمی دانم این چه مرضی است که هر وقت از من سوالی پرسیده می شود٬ اگر بخواهم پاسخ بدهم٬ باید عینآ تمام و کمال آنچه در عالم واقع اتفاق افتاده را بدون حذف و اضافه توضیح دهم... گاهی به این رفتار خودم که نگاه می کنم یاد داستان آن شیخی می افتم که از او پرسیدند مرگ چیست؟...  پاسخ داد مرگ یعنی این٬ و روی زمین دراز کشید و دیگر هیچوقت بلند نشد!

پ.ن: برق رفت و هر چه نوشته بودم را هم با خودش برد... دیگر تمایلی برای باز نویسی افکار چند ساعت پیشم را ندارم... در این جا تک تک عوامل انسان را در تمامی زمینه ها به یک سمت هدایت می کنند: Passiveness

/ 1 نظر / 8 بازدید
Aasemoonِ

Hey there, came across your weblog quite randomly and enjoyed reading. Sorry you lost the notes. Keep writing