زین پس به جای واژهء «پتروشیمی» بگویید «پتروچی می» !

!!

لینک