!CAN NOT BE   

این دنیای من انگار بدجوری فیلتر شده...

روی همه چیز٬ یک ضربدر قرمز می بینم...

لینک