More Dimensionless...   

وقتی آدم٬ آدم نباشد٬ چه فرقی می کند که چند جلد زندگی کرده یا چند فصل می خوابد یا چند سال خسته است؟...

و وقتی آدم خسته باشد٬ چه فرقی می کند که چند کیلو درس می خواند یا چند عدد فکر می کند یا چند اکتاو حرف می زند؟...

و وقتی آدم حرف نمی زند٬ چه فرقی می کند که بین چه کسانی زندگی می کند یا همسایه اش چه کسی است؟...

و وقتی همسایهء بالای سرش٬ آقای پی و خانوادهء کُروی اش (اتفاقآ در مختصات کروی٬ پی خیلی کاربرد دارد!) باشند٬ چه فرقی می کند آدم در سئول زندگی کند یا در چمران؟!...

و وقتی آدم در چمران زندگی می کند٬ چه فرقی می کند که چمران زنده باشد یا مرده؟...

و وقتی آدم قبلآ مرده باشد٬ چه فرقی می کند الان خیابان باشد یا آدم یا سیب یا ماه؟...

و وقتی ماه در آسمان نیست٬ چه فرقی می کند الان ساعت ۲:۳۰ شب باشد یا ۶ صبح یا ۳ بعد از ظهر؟...

و وقتی ساعت ۲:۳۰ شب باشد٬ چه فرقی می کند که موسیقی در گوش خودش با صدای کم پخش شود یا با صدای بلند؟...

و وقتی موسیقی٬ سکوت باشد٬ چه فرقی می کند که کلیدش فا باشد یا کلید سُل؟...

و وقتی سُل کوک نباشد٬ چه فرقی می کند که «دو» صدای «دو» بدهد یا یک صدای دیگر؟...

و وقتی آدم صدای درون و بیرونش کوکشان یکی نباشد٬ چه فرقی می کند که خنده اش صدای بغض بدهد یا ندهد؟...

و وقتی آدم بغض می کند٬ چه فرقی می کند که چند جفت دوست دارد یا چند فروند گل دارد یا چند حبّه روباه!؟!...

و وقتی آدم٬ دوستانش آدم و گل و روباه باشند٬ چه فرقی می کند خودش آدم باشد یا گل یا روباه؟...

و وقتی آدم٬ آدم نباشد٬ چه فرقی می کند که چند جلد زندگی کرده یا چند فصل می خوابد یا چند سال خسته است؟...

و وقتی آدم خسته باشد٬ چه فرقی می کند........................

لینک