یک صحنه می آید جلوی چشمانت... خیلی شفاف... صحنه ای که در عالم واقعیت هنوز اتفاق نیفتاده است... می آید جلو چشمانت و هی تکرار می شود...

باز تکرار می شود...

     و باز تکرار می شود...

          و باز تکرار می شود...

               و باز تکرار می شود...

                    و باز تکرار می شود...

                         و باز...........................

.

We hope your rules and wisdom choke you... o

Now we are one... o

In everlasting peace..................... o

.

و آدم به یاد جملهء شاملو می افتد که می گوید:

              زندگی٬

                    سخت

                         آسان است...

.

We hope... that you choke... o

.

لینک