The Chance of Having A Choice...   

(۱) : امتحانات همیشه مزاحم زندگی آدمند.

(۲) : زندگی آدم کلآ همش امتحان است...

(۱) و (۲) : «زندگی» کلآ مزاحم زندگی آدم است!

(۳) : گاهی هم البته آدم ها مزاحم زندگیند...

(۴) : آدم ها کلآ چیز مزاحمی هستند.

(۴) و (۴) : «چیز» مزاحم!!

(۵) : وای به روزی که ما هم آدم شویم...

(۶) : وقتی بهم می گویند «تو آدم بشو نیستی» احساس رضایت خاصی بهم دست می دهد!

(۷) : آخرش نابودی است... اما می ارزد به خیلی از زندگی هایی که نمودارشان یک تابع ثابت است...

(۱) و (۲) و (۳) و (۴) و (۵) و (۶) و (۷) : ما در هر صورت همین راه را می رفتیم و می رویم...

پ.ن : هیچ وقت فکر نمی کردم زمانی برسه که برای حرف زدن با خودم هم فرصت نداشته باشم...

 غزاله؟ پس کی می خوای به حرفای من گوش بدی؟؟

لینک