* * * *

بس که بد می گذرد زندگی اهل جهان

مَردُم از عمر٬ چو سالی گذرد٬ عید کنند!!

* * * *

لینک