؟   

پرسش های بی پاسخ ذهن ها به علامت سوالی بزرگ بدل می شوند ...

هر کس علامت سوالش را پی یافتن پاسخ به ناکجا می فرستد ...

و به آرزوی بازگشت آن ٬ یک شمع روشن می کند ...

باد می وزد ... گاهی طوفان ...

شمع ها خاموش می شوند و علامت سوال ها باز نمی گردند ...

در این میان گاهی انسان خسته از انتظار بازگشت علامت سوالش ٬ شمعش را به دست خود خاموش می کند ...

و اطرافیان را با علامت سوال جدیدی تنها می گذارد ...

لینک