چهار پاره !   

- اوج مازوخیستی وقتیه که انسان مازوخیست ٬ احساس سادیستی می کنه ٬ یا به عبارتی دچار «خود سادیست بینی» می شه !!

- در ۹۰٪ ارگان های مملکت ما ٬ یک استراتژی بسیار جالب و کارساز حاکم است ٬ به این صورت که :

    اول خودشان بچه ای را کتک می زنند و وقتی کودک شروع به گریه می کند ٬ برای آرام کردن او ٬ همهء کودکان دیگر را نیز به همان ترتیب کتک می زنند !! ...

- وقتی زبان آدم در دهانش نمی چرخد - به ویژه در حین بحث های خیلی جدی و یا هنگام بیان اطلاعات پیرامون موضوعی خاص -  شرایط مضحکی را به وجود می آورد !

به طور مثال به جای « آی پاد چار گیگ ( iPod 4 gig ) بگویی « چارپاد آی گیگ !! »

 

- سرمایش از طریق وامغناطش بی در رو !!!!  

لینک