امروز جملهء جالبی شنیدم ...

میگفت : همهء ما این سوال را همیشه اشتباه جواب میدهیم ... وقتی از ما می پرسند «چند سال داری؟» ... به جای اینکه بگوییم چند سال داریم ٬ میگوییم تا کنون چند سال داشتیم ! ... این سوال با این جواب هم خوانی ندارد ! ...

طبق برآیندی که زدم ٬ من در سن ۶۷ سالگی با دنیا وداع میکنم ؛ با این حساب اگر اکنون از من سوال کنند که : چند سال داری ؟ ... باید بگم : حدودآ ۴۸ سال !! ...

لینک