رد  ا ع ت ر ا ف ا ت  در  ا ر ت ف ا ع ا ت...

در یکی از فیلم های چرندی که تا به حال دیده ام٬ چند بار به نقل این داستان پرداخته می شود که: «در زمان های قدیم٬ مردم وقتی رازی داشتند٬ از کوه بالا می رفتند٬ آنجا در ارتفاع درختی پیدا می کردند٬ در آن حفره ای ایجاد می کردند٬ سپس راز خود را در آن حفره زمزمه می کردند و بعد رویش را با خاک و گل می پوشاندند...»

من الان همچین مکانی می خواهم... البته اگر ارتفاعش به اندازهء کافی بلند باشد٬ شاید به جای زمزمهء راز در حفره٬ آن را همان جا فریاد بزنم... توجهم به این موضوع چند روز پیش جلب شد که حروف «ارتفاع» را جا به جا کنیم می شود «اعتراف»... بین این دو کلمه٬ از همه لحاظ٬ رابطهء یک به یک برقرار است...

لینک